Author Archives

Tăng mức GTGC từ 01/07/2020, các lý do và mức tăng cụ thể. Đồng thời, tổng hợp các thông...

Featured

Tăng mức GTGC, HR phải làm gì?

Tăng mức GTGC từ 01/07/2020, các lý do và mức tăng cụ thể. Đồng thời, tổng hợp các thông...