Showing only one result
Hàm Flatten - sắp xếp dữ liệu vào một cột

Hàm FLATTEN – sắp xếp dữ liệu vào một cột

0

Hàm Flatten là một hàm cực kỳ hữu ích trong Google Sheets, giúp bạn sắp xếp dữ liệu vào một cột bằng cách sắp xếp các giá trị từ một hoặc nhiều vùng dữ liệu thành một cột duy nhất. Đây là một hàm không phổ biến nhưng lại giúp chúng ta sắp xếp, tổ chức dữ liệu một cách rất nhanh chóng và hiệu quả.